Widerrufsrecht

Goederen retourneren en ruilen

Mocht een product van ons toch een keer aanleiding tot bezwaarschrift geven, dan staat ons klantenserviceteam telefonisch voor u klaar. Voor een snelle en kosteneffectieve afhandeling kunt u het beste telefonisch een retoursticker aanvragen en bij het retourneren erop letten dat de goederen zorgvuldig verpakt zijn.

Onafhankelijk van de hieronder genoemde, wettelijke informatie over herroepen ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen bovendien onze Vet-Concept Geld-terug-garantie, die bepaalt dat ook geopende droogvoerzakken retour gezonden kunnen worden bij gebrek aan acceptatie en de resterende aankoopprijs vergoed wordt.

Onze gratis servicenummers ma-vr 7.30 - 22 uur, za 8 - 18 uur

D 0800 686 0274
L 8002 4305
A 0800 291040
CH 0800 564970
NL 0800 0228891Informatie over herroeping voor consumenten

Informatie over herroeping - herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de verzender is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstr. 4
54343 Föhren

Telefoonnummer:
Duitsland: 0800 - 6860274
Luxemburg: 8002 4305
Oostenrijk: 0800 291040
Zwitserland: 0800 564970
Nederland: 0800 0228891

E-mail: info@vet-concept.de
door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. U vindt het formulier onder:
www.vet-concept.nl/onlineherroeping

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, sturen wij u onmiddellijk per e-mail een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voor ons voldoende dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.


Informatie over herroeping - Gevolgen van herroeping

In geval van effectieve herroeping moeten de wederzijdse ontvangen prestaties worden verrekend en eventueel daaruit verkregen gebruik (bijv. rente) worden terugbetaald. Als u de ontvangen prestaties en het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk, of verslechterde toestand teruggeeft resp. terugbetaalt, moet u in zoverre daar sprake van is een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van de zaak en voor het gebruik ervan moet u een schadevergoeding betalen voor zover het gebruik of de verslechtering te herleiden is naar de omgang met de zaak, anders dan uit de controle van de eigenschappen en de manier van functioneren is gebleken. Met controle van de eigenschappen en de manier van functioneren wordt het testen en proberen van de desbetreffende goederen bedoeld, ongeveer zoals in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die geschikt zijn om als pakket te verzenden, worden op onze verantwoordelijkheid teruggezonden. De vaste kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de zaak die moet worden teruggezonden niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de zaak op het tijdstip van de herroeping uw tegenprestatie nog niet hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet hebt voldaan. In andere gevallen is de retourzending gratis. Zaken die niet geschikt zijn om als pakket te verzenden, worden bij u opgehaald. Aan betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de zaak, voor ons met de ontvangst.


Recht op teruggave

Herroepingsrecht

U kunt de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen door retourzending van de goederen teruggeven. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm (bijv. als brief, fax, e-mail), echter niet voor ontvangst van de goederen. Alleen bij goederen die geschikt zijn voor verzending (bijv. bij volumineuze goederen) kunt u de teruggave ook door een terugnameverzoek in tekstvorm duidelijk maken. Voor de inachtneming van de termijn is het op tijd verzenden van de goederen of van het verzoek om terugname voldoende. In ieder geval vindt de retourzending op onze kosten en op ons risico plaats. De retourzending of het terugnameverzoek dient te worden gericht aan:

Gevolgen van teruggave

In geval van effectieve teruggave moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden verrekend en eventueel daaruit verkregen gebruik (bijv. rente) worden terugbetaald. Bij een verslechtering van de zaak en voor gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) dat niet of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand terugbetaald moet worden, moet u in zoverre een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van de zaak en voor het gebruik ervan moet u een schadevergoeding betalen voor zover het gebruik of de verslechtering te herleiden is naar de omgang met de zaak, anders dan uit de controle van de eigenschappen en de manier van functioneren is gebleken. Met controle van de eigenschappen en de manier van functioneren wordt het testen en proberen van de desbetreffende goederen bedoeld, ongeveer zoals in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Aan betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van de goederen of bij een retourzending, voor ons met de ontvangst daarvan.


Bijzondere informatie

Het herroepings -en herroepingsrecht bestaat niet bij goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel is overschreden. Het herroepingsrecht bestaat ook niet bij verzegelde goederen die om gezondsheidsredenen of vanwege hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, als hun verzegeling na de levering is verwijderd.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; - alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);