Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Toepassingsgebied

Voor alle overeenkomsten van Vet-Concept GmbH & Co. KG met consumenten (§ 13 BGB), die via onze onlineshop tot stand komen gelden deze algemene voorwaarden (AV). Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met een bedoeling die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

2. Contractpartners, klantenservice

De koopovereenkomst komt tot stand met Vet-Concept GmbH & Co. KG. Meer informatie over ons vindt u in ons impressum. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, bezwaarschriften en klachten van ma - vrij 7.30 - 22.00 uur, za van 08.00 - 18.00 uur op telefoonnummer +49 (0) 6502 9965-0.

3. Het sluiten van een overeenkomst

De weergave van producten in de onlineshop is geen juridisch bindende aanbieding, maar een vrijblijvende onlinecatalogus. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de artikelen die zich in uw winkelwagen bevinden. Ter ontvangstbevestiging van de bestelling vindt u een geautomatiseerde e-mail die tegelijkertijd wordt verzonden met het verwerken en het verzenden van de bestelling. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

Toestemming gegevensverwerking

Vet-Concept GmbH & Co. KG is bevoegd om persoonsgegevens inclusief de klant gerelateerde gebruiksgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor zover dit voor de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen en het verlenen van diensten en de afwikkeling van de betaling (bij kopen op rekening ook voor benodigde controles) vereist is.

Privégegevens worden zoals aangegeven in het hierna beschreven beleid doorgegeven aan ondernemingen, organisaties of personen buiten Vet-Concept GmbH & Co. KG: Vet-Concept GmbH & Co. KG geeft andere ondernemingen en privépersonen opdracht om opdrachten uit te voeren. Voorbeelden zijn o.a. pakketlevering, verzending van brieven of e-mails, onderhoud van klantenlijsten, afwikkeling van betalingen (creditcards, automatische incasso en kopen op rekening) of klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun opdrachten. Voor zover op advies van derden wordt besteld, wordt deze aankoop bovendien aan deze derde bevestigd. Verder kunnen persoonsgegevens ook in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven:

- met de uitdrukkelijke toestemming van de klant
- om juridische redenen, als Vet-Concept GmbH & Co. KG ervan uit mag gaan dat de toegang tot deze gegevens of het gebruik ervan, het bewaren of het doorgeven ervan redelijkerwijs noodzakelijk is om zich te houden aan van toepassing zijnde wetten, regelingen of procesrecht dat van toepassing is of om een uitvoerbare verordening van de overheid na te komen;
- om geldende gebruiksvoorwaarden door te voeren, inclusief het onderzoek naar mogelijke overtredingen
- om bedrog, veiligheidsgebreken of technische problemen bloot te leggen, te verhinderen of anderszins te bestrijden
- om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Vet-Concept GmbH & Co. KG, zijn klanten of de openbaarheid te beschermen tegen schade, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist is.

4. Verzendkosten

Bovenop de aangegeven productprijzen komen nog de verzendkosten. Meer over de hoogte van de verzendkosten komt u te weten bij de aanbiedingen.

5. Betaling

Gratis automatische incasso

Het afboeken van het factuurbedrag vindt na een week na verzending van de factuur plaats. Als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, moeten wij u kosten ad 8,95€ in rekening brengen. Daarom willen wij u vragen de informatie met betrekking tot rekeningnummer, bankrekeningnummer, IBAN en BIC nauwkeurig te controleren. Bij nieuwe klanten is er een maximale grens voor de aankoop met automatische incasso.

Vooruitbetaling

Bij keuze van de betalingswijze vooruitbetaling sturen wij u een vooruitbetalingsfactuur met bankrekening per e-mail en leveren wij de goederen als wij uw betaling hebben ontvangen.

PayPal

Betaal gemakkelijk en veilig met PayPal. Voor de betaling met PayPal worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Spoedoverboeking

Met het TÜV-gecertificeerde betalingssysteem "Sofortüberweisung" (spoedoverboeking) kunt u eenvoudig en veilig met uw gebruikelijke onlinebankgegegevens betalen (PIN en TAN).

Onder rembours

Bij keuze voor de betalingswijze onder rembours worden er EUR 7 rembourskosten in rekening gebracht.

Creditcard

Betaal gemakkelijk en veilig met creditcard. Voor de betaling per creditcard worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wij accepteren EURO/Mastercard en VISA.

Vet-Concept GmbH & Co.KG behoudt zich voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden.

6. Zelf afhalen

Zelf afhalen is helaas niet mogelijk.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

8. Transportschade

Als goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, moet u zulke fouten z.s.m. reclameren en onmiddellijk contact met ons opnemen. Het verzuim van een reclamatie of van contactopname heeft voor uw juridische claims en het doorzetten daarvan, in het bijzonder uw garantierechten, in geen geval gevolgen. U helpt ons echter onze eigen claims tegenover de vrachtvervoerder resp. transportverzekering te laten gelden.

9. Goederen retourneren en ruilen

Mocht een product van ons toch een keer aanleiding tot bezwaarschrift geven, dan staat ons klantenserviceteam telefonisch voor u klaar. Voor een snelle en kosteneffectieve afhandeling kunt u het beste telefonisch een retoursticker aanvragen en bij het retourneren erop letten dat de goederen zorgvuldig verpakt zijn.

Onafhankelijk van de hieronder genoemde, wettelijke informatie over herroepen ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen bovendien onze Vet-Concept Geld-terug-garantie, die bepaalt dat ook geopende droogvoerzakken retour gezonden kunnen worden bij gebrek aan acceptatie en de resterende aankoopprijs vergoed wordt.

Onze gratis servicenummers ma-vr 7.30 - 22 uur, za 8 - 18 uur

D 0800 686 0274
L 8002 4305
A 0800 291040
CH 0800 564970
NL 0800 0228891Informatie over herroeping voor consumenten

Informatie over herroeping - herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde die niet de verzender is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstr. 4
54343 Föhren

Telefoonnummer:
Duitsland: 0800 - 6860274
Luxemburg: 8002 4305
Oostenrijk: 0800 291040
Zwitserland: 0800 564970
Nederland: 0800 0228891

E-mail: info@vet-concept.de
door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. U vindt het formulier onder:
www.vet-concept.nl/onlineherroeping

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid, sturen wij u onmiddellijk per e-mail een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voor ons voldoende dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.


Informatie over herroeping - Gevolgen van herroeping

In geval van effectieve herroeping moeten de wederzijdse ontvangen prestaties worden verrekend en eventueel daaruit verkregen gebruik (bijv. rente) worden terugbetaald. Als u de ontvangen prestaties en het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk, of verslechterde toestand teruggeeft resp. terugbetaalt, moet u in zoverre daar sprake van is een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van de zaak en voor het gebruik ervan moet u een schadevergoeding betalen voor zover het gebruik of de verslechtering te herleiden is naar de omgang met de zaak, anders dan uit de controle van de eigenschappen en de manier van functioneren is gebleken. Met controle van de eigenschappen en de manier van functioneren wordt het testen en proberen van de desbetreffende goederen bedoeld, ongeveer zoals in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die geschikt zijn om als pakket te verzenden, worden op onze verantwoordelijkheid teruggezonden. De vaste kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de zaak die moet worden teruggezonden niet hoger is dan EUR 40 of als u bij een hogere prijs van de zaak op het tijdstip van de herroeping uw tegenprestatie nog niet hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet hebt voldaan. In andere gevallen is de retourzending gratis. Zaken die niet geschikt zijn om als pakket te verzenden, worden bij u opgehaald. Aan betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of de zaak, voor ons met de ontvangst.


Recht op teruggave

Herroepingsrecht

U kunt de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen door retourzending van de goederen teruggeven. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm (bijv. als brief, fax, e-mail), echter niet voor ontvangst van de goederen. Alleen bij goederen die geschikt zijn voor verzending (bijv. bij volumineuze goederen) kunt u de teruggave ook door een terugnameverzoek in tekstvorm duidelijk maken. Voor de inachtneming van de termijn is het op tijd verzenden van de goederen of van het verzoek om terugname voldoende. In ieder geval vindt de retourzending op onze kosten en op ons risico plaats. De retourzending of het terugnameverzoek dient te worden gericht aan:

Gevolgen van teruggave

In geval van effectieve teruggave moeten de wederzijds ontvangen prestaties worden verrekend en eventueel daaruit verkregen gebruik (bijv. rente) worden terugbetaald. Bij een verslechtering van de zaak en voor gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) dat niet of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand terugbetaald moet worden, moet u in zoverre een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van de zaak en voor het gebruik ervan moet u een schadevergoeding betalen voor zover het gebruik of de verslechtering te herleiden is naar de omgang met de zaak, anders dan uit de controle van de eigenschappen en de manier van functioneren is gebleken. Met controle van de eigenschappen en de manier van functioneren wordt het testen en proberen van de desbetreffende goederen bedoeld, ongeveer zoals in de winkel mogelijk en gebruikelijk is. Aan betalingsverplichtingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van de goederen of bij een retourzending, voor ons met de ontvangst daarvan.


Bijzondere informatie

Het herroepings -en herroepingsrecht bestaat niet bij goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel is overschreden. Het herroepingsrecht bestaat ook niet bij verzegelde goederen die om gezondsheidsredenen of vanwege hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, als hun verzegeling na de levering is verwijderd.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; - alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; - kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);


10. Opslaan van de contracttekst

De contracttekst wordt door ons niet opgeslagen.

11. Contracttaal

De taal die voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staat is Nederlands.

12. Bankrekeningen

Duitsland:
Sparkasse Trier
banknummer 58550130
bankrekening 462978
IBAN DE75 585501 3000 0046 2978
Swift-BIC TRISDE55

Luxemburg:
BGL BNP Paribas
bankrekening 30.089807.19
IBAN LU72 0030 0898 0719 0000
Swift-BIC BGLLLULL

Vet-Concept GmbH & Co. KG