Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Toepassingsgebied

Voor alle overeenkomsten van Vet-Concept GmbH & Co. KG met consumenten (§ 13 BGB), die via onze onlineshop tot stand komen gelden deze algemene voorwaarden (AV). Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert met een bedoeling die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

2. Contractpartners, klantenservice

De koopovereenkomst komt tot stand met Vet-Concept GmbH & Co. KG. Meer informatie over ons vindt u in ons impressum. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, bezwaarschriften en klachten van ma - vrij 7.30 - 22.00 uur, za van 08.00 - 18.00 uur op telefoonnummer +49 (0) 6502 9965-0.

3. Het sluiten van een overeenkomst

De weergave van producten in de onlineshop is geen juridisch bindende aanbieding, maar een vrijblijvende onlinecatalogus. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling van de artikelen die zich in uw winkelwagen bevinden. Ter ontvangstbevestiging van de bestelling vindt u een geautomatiseerde e-mail die tegelijkertijd wordt verzonden met het verwerken en het verzenden van de bestelling. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

Toestemming gegevensverwerking

Vet-Concept GmbH & Co. KG is bevoegd om persoonsgegevens inclusief de klant gerelateerde gebruiksgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor zover dit voor de afwikkeling van bestellingen, de levering van goederen en het verlenen van diensten en de afwikkeling van de betaling (bij kopen op rekening ook voor benodigde controles) vereist is.

Privégegevens worden zoals aangegeven in het hierna beschreven beleid doorgegeven aan ondernemingen, organisaties of personen buiten Vet-Concept GmbH & Co. KG: Vet-Concept GmbH & Co. KG geeft andere ondernemingen en privépersonen opdracht om opdrachten uit te voeren. Voorbeelden zijn o.a. pakketlevering, verzending van brieven of e-mails, onderhoud van klantenlijsten, afwikkeling van betalingen (creditcards, automatische incasso en kopen op rekening) of klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van hun opdrachten. Voor zover op advies van derden wordt besteld, wordt deze aankoop bovendien aan deze derde bevestigd. Verder kunnen persoonsgegevens ook in de volgende gevallen aan derden worden doorgegeven:

- met de uitdrukkelijke toestemming van de klant
- om juridische redenen, als Vet-Concept GmbH & Co. KG ervan uit mag gaan dat de toegang tot deze gegevens of het gebruik ervan, het bewaren of het doorgeven ervan redelijkerwijs noodzakelijk is om zich te houden aan van toepassing zijnde wetten, regelingen of procesrecht dat van toepassing is of om een uitvoerbare verordening van de overheid na te komen;
- om geldende gebruiksvoorwaarden door te voeren, inclusief het onderzoek naar mogelijke overtredingen
- om bedrog, veiligheidsgebreken of technische problemen bloot te leggen, te verhinderen of anderszins te bestrijden
- om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Vet-Concept GmbH & Co. KG, zijn klanten of de openbaarheid te beschermen tegen schade, voor zover dit wettelijk is toegestaan of vereist is.

4. Verzendkosten

Bovenop de aangegeven productprijzen komen nog de verzendkosten. Meer over de hoogte van de verzendkosten komt u te weten bij de aanbiedingen.

5. Betaling

Gratis automatische incasso

Het afboeken van het factuurbedrag vindt na een week na verzending van de factuur plaats. Als het bedrag niet van uw rekening kan worden afgeschreven, moeten wij u kosten ad 8,95€ in rekening brengen. Daarom willen wij u vragen de informatie met betrekking tot rekeningnummer, bankrekeningnummer, IBAN en BIC nauwkeurig te controleren. Bij nieuwe klanten is er een maximale grens voor de aankoop met automatische incasso.

Vooruitbetaling

Bij keuze van de betalingswijze vooruitbetaling sturen wij u een vooruitbetalingsfactuur met bankrekening per e-mail en leveren wij de goederen als wij uw betaling hebben ontvangen.

PayPal

Betaal gemakkelijk en veilig met PayPal. Voor de betaling met PayPal worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Spoedoverboeking

Met het TÜV-gecertificeerde betalingssysteem "Sofortüberweisung" (spoedoverboeking) kunt u eenvoudig en veilig met uw gebruikelijke onlinebankgegegevens betalen (PIN en TAN).

Onder rembours

Bij keuze voor de betalingswijze onder rembours worden er EUR 7 rembourskosten in rekening gebracht.

Creditcard

Betaal gemakkelijk en veilig met creditcard. Voor de betaling per creditcard worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wij accepteren EURO/Mastercard en VISA.

Vet-Concept GmbH & Co.KG behoudt zich voor om in afzonderlijke gevallen bepaalde betalingswijzen niet aan te bieden.

6. Zelf afhalen

Zelf afhalen is helaas niet mogelijk.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

8. Transportschade

Als goederen met duidelijke transportschade worden afgeleverd, moet u zulke fouten z.s.m. reclameren en onmiddellijk contact met ons opnemen. Het verzuim van een reclamatie of van contactopname heeft voor uw juridische claims en het doorzetten daarvan, in het bijzonder uw garantierechten, in geen geval gevolgen. U helpt ons echter onze eigen claims tegenover de vrachtvervoerder resp. transportverzekering te laten gelden.

9. Goederen retourneren en ruilen

Mocht een product van ons toch een keer aanleiding tot bezwaarschrift geven, dan staat ons klantenserviceteam telefonisch voor u klaar. Voor een snelle en kosteneffectieve afhandeling kunt u het beste telefonisch een retoursticker aanvragen en bij het retourneren erop letten dat de goederen zorgvuldig verpakt zijn.

Onafhankelijk van de hieronder genoemde, wettelijke informatie over herroepen ontvangt u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen bovendien onze Vet-Concept Geld-terug, die bepaalt dat ook geopende droogvoerzakken retour gezonden kunnen worden bij gebrek aan acceptatie en de resterende aankoopprijs vergoed wordt.

Onze gratis servicenummers ma-vr 7.30 - 22 uur, za 8 - 18 uur

D 0800 - 66 55 220
L 8002 4305
A 0800 - 66 55 220
CH 0800 - 66 55 22
NL 0800 - 66 55 220Informatie over herroeping voor consumenten

Informatie over herroeping - herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons op de hoogte te brengen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier. Dit formulier is slechts een voorbeeld en u bent dan ook niet verplicht deze te gebruiken. U kunt ook elektronisch het voorbeeld van het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website www.vet-concept.com/widerrufsformular invullen en verzenden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stuurt.

Vet-Concept GmbH & Co. KG
Dieselstr. 4
54343 Föhren
Duitsland

Telefoonnummer:
Duitsland: 0800 - 66 55 220
Luxemburg: 8002 4305
Oostenrijk: 0800 - 66 55 220
Zwitserland: 0800 - 66 55 22
Nederland: 0800 - 66 55 220
Fax: +49 (0) 65 02-99 65 29
E-mail: info@vet-concept.com


HERROEPINGSINSTRUCTIE - GEVOLG VAN DE HERROEPING

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Voor deze terugbetaling zullen wij dezelfde betaalmiddelen gebruiken als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen er u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen. U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van hanteren of gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen.


BIJZONDERE OPMERKINGEN

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden. Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien hun zegel na levering is verwijderd.


10. Opslaan van de contracttekst

De contracttekst wordt door ons niet opgeslagen.

11. Contracttaal

De taal die voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staat is Nederlands.

12. Bankrekeningen

Duitsland:
Sparkasse Trier
banknummer 58550130
bankrekening 462978
IBAN DE75 585501 3000 0046 2978
Swift-BIC TRISDE55

Luxemburg:
BGL BNP Paribas
bankrekening 30.089807.19
IBAN LU72 0030 0898 0719 0000
Swift-BIC BGLLLULL

Vet-Concept GmbH & Co. KG